Splošna uredba o varstvu podatkov

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) vas obveščamo, da bomo z vsemi vašimi podatki, tako kot do sedaj,  ravnali skrbno, skladno z etičnimi in moralnimi načeli in le na podlagi vaše privolitve, ki ste jo zagotovili s podpisom ob naročilu laboratorijskih storitev.

Splošna Uredba o varstvu podatkov (GDPR) začne veljati s 25.5.2018 in vam omogoča več nadzora nad vašimi osebnimi podatki.

Splošna uredba daje posameznikom pravico do izbrisa oz. pozabe, a je ta pravica precej omejena, in sicer predvsem na primere, kot so nespametne objave podatkov na družabnih omrežjih v mladosti, ki posamezniku kasneje v življenju škodijo ali pa izbrisi nezakonito zbranih podatkov. Če hrambo podatkov določa ali zahteva zakon, ali pa za objavo prevlada javni interes, potem praviloma posameznik izbrisa ne bo dosegel. Omenjeno pravico ureja 17. člen Splošne uredbe.

Zbiranje in hramba podatkov

Osebni podatki, ki jih potrebujemo v diagnostičnem laboratoriju Medicare PLUS, se zbirajo z namenom priprave izvida laboratorijskih storitev, v skladu z 13. členom Pravilnika o pogojih, ki  jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/2004).

Kot podatek se štejejo vsi osebni podatki, potrebni za nedvoumno identifikacijo pacienta. Ti podatki so lahko z izrecno privolitvijo pacienta, posredovane tudi tretjim osebam z namenom postavljanja klinične diagnoze.

Vsi pridobljeni podatki se hranijo v skladu z Odredbo o določitvi vrste in rokov hrambe zdravstvene dokumentacije (Uradni List RS, št. 66/2015).

Kdaj je privolitev veljavna?

Uredba v 4. členu opredeli privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno izkazano voljo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Veljavna privolitev mora zadostiti štirim zahtevam, in sicer mora biti:

  • prostovoljna
  • specifična,
  • informirana in
  • nedvoumna.

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Medicare PLUS, diagnostični laboratorij d.o.o.

Vaše osebne podatke, ter podatke, ki jih vnesete v spletni trgovini ali spletnem naročanju v laboratorij, uporabimo za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo glede naročanja preiskav in storitev iz področja laboratorijske diagnostike.

Vaših osebnih podatkov ne uporabljamo za namene trženja in promocij.

Varovanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke varujemov skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

Dostop do vaših osebnih podatkov imamo le s strani podjetja pooblaščene osebe (zaposleni in pogodbeni partnerji – zdravniki, ki nastopajo kot naročniki preiskav in imamo z njimi sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov).

V Medicare PLUS  z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki in ukrepi zagotoljamo tako varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da se: – varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami, varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih, – zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov, omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.

Za varovanje osebnih podatkov ste odgovorni tudi sami, in sicer na način, da poskrbite za varnost svojega elektronskega naslova, uporabniškega imena in gesla za dostop do podatkov ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.